مرور برچسب

کد ملی

هر کد ملی سهمیه بنزین می گیرد؟

 رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه موضوع فروش بنزین به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس در مجلس مطرح نشده است، ‌گفت: یکی از…
;