مرور برچسب

کارتی شدن نان

بالاخره نان کارتی شد

 اجرای آزمایشی طرح هوشمندسازی یارانه نان و به عبارتی خرید نان با قیمت فعلی با کارت بانکی به یک سوم استان های کشور رسید
;