مرور برچسب

کابل مسی مشهد

کابل مسی از شهر مشهد برچیده شد

 سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: کابل‌های مسی از شبکه برق مشهد به طور کلی حذف و هفت هزار کیلومتر کابل خودنگهدار جایگزین آنها…
;