مرور برچسب

واهن انجرقلی

بازگشت همه به سوی اوست

واهن انجرقلی از پیشکوستان صنعت تاسیسات کشور و بنیانگذار شرکت تبادل‌کار (کیوکار سابق) دار فانی را وداع گفت.
;