مرور برچسب

هشدار قرمز

تهران مرحله هشدار قرمز رسید

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان هواشناسی کشور نسبت به پایداری و کاهش کیفیت هوا در تهران و کرج هشدار قرمزرنگ صادر کرد.
;