مرور برچسب

نهضت ملی مسکن

میراثی برای دولت سیزدهم

تاسیسات نیوز: با وجود عقب ماندگی های فراوان در طرح نهضت ملی مسکن، هنوز هم برخی از مسئولین مربوطه اعتقاد دارند که به هدف تعیین شده…
;