مرور برچسب

مغز

هوش مصنوعی هم می خوابد

تحقیقی جدید نشان می دهد سیستم های هوش مصنوعی و شبکه های عصبی نیز برای تضمین ثبات مانند مغز انسان نیازمند خواب هستند.
;