مرور برچسب

مرگ رود قزل اوزن

این مرگ را هم دریابید!

مرگ بسیاری از دریاچه های و رودها و رودخانه در سراسر کشور درحالی رخ می دهد که گویی حیات و ممات آنها هیچ اهمیتی در دایره زندگی…
;