مرور برچسب

مدیرعامل شهرکهای جدید

تشریح اقدامات برجسته در شهرهای جدید

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در تشریح اقدامات این مجموعه در سال ۹۹ ازاقداماتی نظیر هزینه چهار هزار میلیارد تومان در بخش آماده…
;