مرور برچسب

مدیرعامل توانیز

رابطه مصرف برق با فرزندآوری!

تاسیسات نیوز، ارائه آخرین آمار مصرف برق در کشور توسط مدیرعامل توانیر که مبنی بر اینکه مصرف برق در ایران ۸ برابر رشد جمعیت کشور…
;