مرور برچسب

مدرسه سبز

مدرسه سبز در راستای مدیریت سبز

علی شهری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران در خصوص احداث مدارس سبز ، اظهار کرد: کار مطالعه بر روی پیاده‌سازی مدیریت…
;