مرور برچسب

مدارس غیرانتقاعی

سایه مرگ بر سرِ مدارس غیرانتقاعی

مرکزی رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی گفت: مدارس غیرانتفاعی، از جمله اماکن عمومی ناایمن و دارای ریسک خطر بالایی هستند، زیرا…
;