مرور برچسب

قطع برق و کولر

«کولرها» اولین مجرمان قطع برق ها!

معاون هماهنگی توزیع توانیر، رعایت الگوی مصرف برق در بخش‌های خانگی و تجاری را در عبور بی دغدغه از اوج بار تابستان راهگشا دانست و…
;