مرور برچسب

قطع برق و وزارت نیرو

در وزارت نیرو را ببندیم!

تاسیسات نیوز/ هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف:  پس از چندماه انتظار بالاخره وزیر نیرو تغییرات مدیریتی در بخش برق وزارت را…
;