مرور برچسب

قطع برق ادارات دولتی

ادارات دولتی خاموش می شوند!

سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس سازوکارهای لحاظ شده، اگر ادارات دولتی میزان مصرف خود را کاهش ندهند، به‌گونه‌ای که میزان مصرف برق…
;