مرور برچسب

قانون جهش تولیدمسکن

این مناطق به حریم تهران اضافه شد

افزایش حریم شهر تهران، مجوز احداث شهرک های مسکونی به بخش خصوصی، انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده 5 به وزارت راه و شهرسازی، مجوز وزارت…
;