مرور برچسب

فعال

معرفی کتاب راهنمای جدید Rehva

معرفی کتاب راهنمای جدید Rehva در خصوص استفاده از تیر های فعال و غیر فعالو نیز راهنمای جهانی برای طراحی به گزارش تاسیسات…
;