مرور برچسب

فساد شهرداری

حذف فساد سیستماتیک در نظام مهندسی

تاسیسات نیوز: منتقدان رویه های موجود در سازمان نظام مهندسی معتقدند که این سازمان که کار آن تسریع کننده امور مهندسی بود به توزیع…
;