مرور برچسب

فریدون عباسی دوانی

آیا بنزین گران می شود؟

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه قیمت بنزین باید منطقی باشد، گفت: افزایش قیمت بنزین در دستور کار مجلس نیست.
;