مرور برچسب

فرشید پورحاجت

مسکن ارزان نمی شود

پورحاجت گفت: قیمت مسکن با توجه به رشد جهشی قیمت زمین و قیمت تمام شده تولید مسکن همچنان روند رو به افزایشی خواهد داشت.
;