مرور برچسب

سیاست بکوب و بساز

نکوبیم و بسازیم

دکتر عباس آخوندی سیاست بکوبیم و بسازیم را نپذیرفتم. به آقای رئیس‌جمهور هم گفتم که این سیاست را قبول ندارم. این سیاست نه تنها…
;