مرور برچسب

ساختمان سازی

جریمه سدمعبر ساختمان سازی تعیین شد

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: طبق قانون مالکان موظف هستند در طول یکسال ساختمان مورد نظر را بسازد. اگر به هر دلیلی ساختمان طی…
;