مرور برچسب

تولید برق از آب

تولید برق از آب بدون آلودگی

تولید برق از آب بدون آلوده کردن محیط زیست چالش مهمی است که محققان هندی با استفاده از باتری‌های هیدروالکتریکی بر آن غلبه کرده اند.…
;