مرور برچسب

تاسیات

توسعه میادین گازی

به گزارش تاسیسات نیوز، میدان گازی فرزاد یکی از میادین گازی کشورمان است که به همراه چند میدان گازی دیگر در بلوک فارسی در خلیج فارس…
;