مرور برچسب

تاریخی

مصائب تاریخی نفت ایران

به گزارش تاسیسات نیوز، پیشنهاد تازه مورد موافقت انگلستان برای حل مساله نفت ایران را به دکتر مصدق رئیس دولت داد و این دو در…
;