مرور برچسب

تابش

خنک کردن ساختمان با تولید رنگ

رنگ های سفید معیاری برای فناوری های سرمایش تابشی منفعل در طول روز (PDRC) بوده اند. با این وجود، رنگ های سفید معمولاً رنگدانه هایی…
;