مرور برچسب

تأسیسات

حریم تأسیسات و تاب آوری شهرها

استقرار زیرساخت‌های حیاتی در مجاورت شهرها همواره جایگاه بحث و تبادل نظرهای زیادی بوده است و دیدگاه‌های مثبت و منفی در این زمینه…
;