مرور برچسب

بن بست

مسکن ملی به بن بست خورده است؟

طرح اقدام ملی مسکن در حالی با معضل کمبود نقدینگی ناشی از آورده پایین متقاضیان مواجه شده که بنا به ادعای برخی متقاضیان مبالغ اولیه…
;