مرور برچسب

بنزین- خاک – اره

خاک اره به جای بنزین!

به گزارش تاسیسات نیوز، تیم علمی با استفاده از نوعی فرآیند شیمیایی جدید توانست سلولز موجود در خاک‌اره را به زنجیره…

خاک اره به جای بنزین!

به گزارش تاسیسات نیوز، تیم علمی با استفاده از نوعی فرآیند شیمیایی جدید توانست سلولز موجود در خاک‌اره را به زنجیره…
;