مرور برچسب

بنای خورشیدی چین

بنای خورشیدی چینی

تاسیسات نیوز: «عمارت مجلل خورشید و ماه» (Sun-Moon Mansion) در چین یکی از بزرگترین بناها در سطح جهان است که می‌تواند از نور خورشید،…
;