مرور دسته

ایمنی و محیط زیست

هنگام نشت گاز چه کنیم؟

با فرارسیدن فصل سرما، استفاده از وسایل گرمایشی افزایش یافته و از این رو مشترکان گاز طبیعی در استفاده از این وسایل باید به نکات…