مرور دسته

ایمنی و محیط زیست

۱۰۰ برج تهران روی گسل‌های زلزله

رییس بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: ۱۰۰ برج تهران در حریم گسل‌های اصلی، ۵۵ برج در حریم گسل‌های متوسط…
;