مرور دسته

استاندارد

استانداردهای لمینت باید اجباری شود

رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان تهران لزوم گفت: اگر در تولید لمینت رعایت استاندارد، ضروری و اجباری بود تولیدکنندگان از متریال و…

استانداردسازی آسانسور

تاسیسات نیوز: برای حفظ جان مسافران آسانسور، باید حتما قوانین امنیتی رعایت شود. از سال 1383، اخذ استاندارد آسانسور برای همه…
;