مرور دسته

استاندارد

استانداردسازی آسانسور

تاسیسات نیوز: برای حفظ جان مسافران آسانسور، باید حتما قوانین امنیتی رعایت شود. از سال 1383، اخذ استاندارد آسانسور برای همه…

نشان استاندارد درجه بندی می شود

تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای رقابت پذیری و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و درجه بندی کیفیت…
;