مرور دسته

صنفی

۵۶ مجتمع تجاری در کاشان ناایمن است

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین ایمنی شمال استان اصفهان گفت: سازمان آتش‌نشانی متولی بازرسی از ساختمان‌های ناایمن است که در…