مرور دسته

صنفی

ساخت و ساز در مرز پرتگاه

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه بی توجهی ها و قوانین ناصواب باعث شده تا بخش مسکن و ساخت و ساز به لبه پرتگاه کشیده شود،…