مرور برچسب

کاربران

هشدار زلزله با موبایل اندروید

گوگل سیستم هشدار زلزله در ایالت کالیفرنیا را در موبایل های اندروید ارائه می کند که چند ثانیه یا دقیقه قبل از زلزله به کاربر پیام…
;