مرور برچسب

کارآفرین انگلیسی

هوای جاده را به برق تبدیل کنید

یک کارآفرین انگلیسی دستگاه عجیبی را ساخته که از جریان هوای ناشی از حرکت خودروها استفاده و انرژی مورد نیاز چراغ راهنمایی و رانندگی…
;