مرور برچسب

چرخه ثروت

تکمیل چرخه ثروت با بازگشت آب

به گزارش تاسیسات نیوز، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران طرح سامانه بیوراکتور غشایی را طراحی کرده…
;