مرور برچسب

واگذاری زمین

توسعه افقی شهرها دردسرساز است

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، ورود به هوشمندسازی در صنعت ساختمان را برای کاهش مصرف انرژی در کشور، فاقد تاثیر مثبت دانست…
;