مرور برچسب

واکاوی

واکاوی تصمیمات در حوزه بنزین

به گزارش تاسیسات نیوز، چندین سال پیش، دولتمردان باوجود مخالفت‌ها و موافقت‌های بسیار، برگی از تاریخ اقتصادی را برای ایران ورق زدند…
;