مرور برچسب

هویت مهندسی

بهای مهندس؛ به بهانه ی روز مهندس

تاسیسات نیوز/ حسین احمدی: روز پنجم اسفند بعنوان روز مهندس نام گذاری شده است. این روز مقارن زاد روز عالم و دانشمند بزرگ ابوجعفر…
;