مرور برچسب

هواخوری با آب

از هوا، آب بخورید

محققان دستگاهی جدید برای تبدیل بخار هوا به آب آشامیدنی ساخته اند. در این دستگاه از نوعی هیدروژل شور استفاده می شود. به گزارش…
;