مرور برچسب

هوابرد

تهویه و انتقال هوابرد ویروس ها

تاسیسات نیوز/ ترجمه/ مهندس نیره شمشیری:  این مقاله که در شماره آوریل 2021 ژورنال اشری منتشر شده است، نگاهی  به انتقال هوابرد و…
;