مرور برچسب

مریل لینچ

پیشبینی کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت

بانک امریکا مریل لینچ پیش بینی کرد وخامت بیشتر روابط میان آمریکا و چین ممکن است زنجیره‌ای از رویدادها را رقم بزند که قیمت نفت را…
;