مرور برچسب

مرحوم منصف

مدرس مرجع کیست؟

مدرس مرجع کسی است که اگر تمام دانش را ندارد، راه آموختن آن را می‌داند. یعنی می‌داند هر قطعه پازل را باید از کجا بیابد. برای مدرس…
;