مرور برچسب

قبوض کاغذی آب

حذف قبوض کاغذی آب

دولت دوازدهم عزم خود را برای حذف قبوض کاغذی جزم کرده است و در حالی که از ابتدای مهرماه سال جاری برای مشترکین برق قبض کاغذی صادر…
;