مرور برچسب

قاچاق سیمان

بوی قاچاق سیمان

عدم ارائه ارز به دولت و فروش ارز ناشی از صادرات در بازار آزاد مهمترین انگیزه قاچاق احتمالی سیمان خواهد بود.
;