مرور برچسب

شرط خرید ملک

خرید و فروش ملک در کشور مشروط شد!

برخی فروشندگان ملک در زمان تفاهم نهایی با خریدار، خواهان درج بندی در قرارداد می‌شوند؛ بندی که در آن فروشنده بین بازه ۲۴ تا ۷۲ ساعت…
;