مرور برچسب

شبکه برق کشور

وعده مشروط برای تامین برق کشور

معاون راهبری شبکه برق کشور گفت: برای هفته گرم پیش رو برنامه‌ای برای خاموشی برق وجود ندارد و تلاش می‌کنیم با مدیریت مناسب پاسخگوی…
;