مرور برچسب

زباله گرد

پایان زباله گردی در پایتخت

 همزمان با اجرای طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی قرار است زباله‌گردهای غیرمجاز جمع‌آوری و به ایستگاه مدیریت پسماند ارجاع داده شود.
;