مرور برچسب

ختمی مآب

تناقض‌های نظارت ساختمانی

سیدعلى ختمى‌مآب / کارشناس حوزه ساختمان و صنعتى‌سازىوقتى متروپل فروریخت و جان انسان‌ها گرفته شد، دل‌ها جریحه‌دار شد و همه، اعم از…
;